มุมงานวิจัย
ดร.ปัญญา ศิริโชติ
มิ่งขวัญ ศิริโชติ บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู
อ.มิ่งขวัญ ศิริโชติ นักวิจัยร่วม : การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒ
รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดรการเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพ
สจรส.ม.อ - แนวทางการวางและเขียนโครงร่างงานวิจัย/วิทยานิพนธ์อ
ศัพท์ตำแหน่งทางการศึกษาโดย ดร. จันทร์พา ทัดภูธร (อ.ต้อย)
รวมศัพท์วิชาการเป็น ภาษาอังกฤษโดย ดร.จันทร์พา ทัดภูธร ( อ.ต้
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/10/2013
ปรับปรุง 24/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 263068
Page Views 339260
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 พ.ค. 57 ถึง 16 พ.ค. 57 สัปดาห์ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบอวัยวะของร่างกาย
ชุดนักเรียน อ.มิ่งขวัญ ศิริโชติ
19 พ.ค. 57 ถึง 23 พ.ค. 57 สัปดาห์ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ต่อ) กระดูก กล้ามเนื้อ ผิวหนัง
26 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 สัปดาห์ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนพัฒนาสุขภาพ
02 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 สัปดาห์ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พฤติกรรมทางเพศ
09 มิ.ย. 57 ถึง 13 มิ.ย. 57 สัปดาห์ที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิผู้บริโภค
16 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 57 สัปดาห์ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สื่อโฆษณากับสุขภาพ
23 มิ.ย. 57 ถึง 27 มิ.ย. 57 สัปดาห์ที่ 7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
30 มิ.ย. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 สัปดาห์ที่ 8 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (ต่อ) โรคติดต่อ
07 ก.ค. 57 ถึง 15 ก.ค. 57 สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ หน่วยการเรียนรุ้ที่ 1 -6  เป็นแบบปรนัย  ระยะเวลา 30 นาที
ห้องสอบตามที่โรงเรียนจัดให้ / ชุดนักเรียน อ.มิ่งขวัญ ศิริโชติ
16 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 สัปดาห์ที่ 10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สุขภาพชุมชน
21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สัปดาห์ที่ 11 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ใส่ใจความปลอดภัย
28 ก.ค. 57 ถึง 31 ก.ค. 57 สัปดาห์ที่ 12 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา
01 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 สัปดาห์ที่ 13 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สารเสพติดให้โทษ
11 ส.ค. 57 ถึง 15 ส.ค. 57 สัปดาห์ที่ 14 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สัมพันธ์ดี มีไมตรี เลี่ยงความขัดแย้ง
18 ส.ค. 57 ถึง 22 ส.ค. 57 สัปดาห์ที่ 15 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การช่วยฟื้นคืนชีพ
25 ส.ค. 57 ถึง 29 ส.ค. 57 สัปดาห์ที่ 16 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 (ต่อ) การช่วยฟื้นคืนชีพ
01 ก.ย. 57 ถึง 05 ก.ย. 57 สัปดาห์ที่ 17 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
08 ก.ย. 57 ถึง 12 ก.ย. 57 สัปดาห์ที่ 18 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 (ต่อ) การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
15 ก.ย. 57 ถึง 19 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ห้องสอบที่กำหนด / ชุดนักเรียน อ.มิ่งขวัญ ศิริโชติ
13 พ.ย. 57 เรียนเรื่องโรคไม่ติดต่อ "โรคหัวใจ " 4/6 4/12 4/1. 4/9
14 พ.ย. 57 เรียนเรื่องโรคไม่ติดต่อ "โรคหัวใจ ". 4/2 4/8 4/3
17 พ.ย. 57 เรียนเรื่องโรคไม่ติดต่อ "โรคหัวใจ " 4/4 4/5 4/11. 4/7
18 พ.ย. 57 เรียนเรื่องโรคไม่ติดต่อ "โรคหัวใจ ". 4/13. 4/10
24 พ.ย. 57 เรียนเรื่องโรคไม่ติดต่อ "โรคความดันโลหิตสูง ". 4/4. 4/5 4/11 4/7
25 พ.ย. 57 เรียนเรื่องโรคไม่ติดต่อ "โรคความดันโลหิตสูง " 4/13. 4/10
27 พ.ย. 57 เรียนเรื่องโรคไม่ติดต่อ "โรคความดันโลหิตสูง " 4/6. 4/12. 4/1. 4/9
28 พ.ย. 57 เรียนเรื่องโรคไม่ติดต่อ "โรคความดันโลหิตสูง " 4/2. 4/8 4/3
11 ธ.ค. 57 เรียนเรื่องโรคไม่ติดต่อ "โรคเบาหวาน" 4/ 6 4/12 4/1 4/9
12 ธ.ค. 57 เรียนเรื่องโรคไม่ติดต่อ "โรคเบาหวาน " 4/2 4/8. 4/3
15 ธ.ค. 57 เรียนเรื่องโรคไม่ติดต่อ "โรคเบาหวาน " 4/4. 4/5. 4/11. 4/7
16 ธ.ค. 57 เรียนเรื่องโรคไม่ติดต่อ "โรคเบาหวาน " 4/13. 4/10
17 ธ.ค. 57 ประกวดอาหารเพื่อสุขภาพในกิจกรรมกินดี มีสุข. นักเรียนชั้น. ม. 4 /1- 4/13
22 ธ.ค. 57 ถึง 26 พ.ย. 57 สอบกลางภาค. ภาคเรียนที 2 / 2557
11 ก.พ. 59 ถึง 12 ก.พ. 59 อบรมค่ายเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
23 ก.พ. 59 ถึง 24 ก.พ. 59 ประกวดอาหารเพื่อสุขภาพกิจกรรม กินดี มีสุข
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ครูมิ่งขวัญ ศิริโชติ
29 ก.พ. 59 ถึง 03 มี.ค. 59 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเอง