มุมงานวิจัย
ดร.ปัญญา ศิริโชติ
มิ่งขวัญ ศิริโชติ บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู
อ.มิ่งขวัญ ศิริโชติ นักวิจัยร่วม : การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒ
รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดรการเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพ
สจรส.ม.อ - แนวทางการวางและเขียนโครงร่างงานวิจัย/วิทยานิพนธ์อ
ศัพท์ตำแหน่งทางการศึกษาโดย ดร. จันทร์พา ทัดภูธร (อ.ต้อย)
รวมศัพท์วิชาการเป็น ภาษาอังกฤษโดย ดร.จันทร์พา ทัดภูธร ( อ.ต้
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/10/2013
ปรับปรุง 24/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 259089
Page Views 335046
ประวัติการทำงาน
ประวัติการทำงาน
ด้านการสอน    (ปีการศึกษา 2559)

1. สอนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (จำนวน 13 ห้อง 525  คน )

2. สอนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ด้านการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากการสอน  ( -ปัจจุบัน )

1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
2. ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
3. ปฏิบัติหน้าที่ บรรณารักษ์ 


นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์สอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
สถาบันการศึกษาทางไกล  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  - ปัจจุบันสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเอง