มุมงานวิจัย
ดร.ปัญญา ศิริโชติ
มิ่งขวัญ ศิริโชติ บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู
อ.มิ่งขวัญ ศิริโชติ นักวิจัยร่วม : การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒ
รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดรการเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพ
สจรส.ม.อ - แนวทางการวางและเขียนโครงร่างงานวิจัย/วิทยานิพนธ์อ
ศัพท์ตำแหน่งทางการศึกษาโดย ดร. จันทร์พา ทัดภูธร (อ.ต้อย)
รวมศัพท์วิชาการเป็น ภาษาอังกฤษโดย ดร.จันทร์พา ทัดภูธร ( อ.ต้
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/10/2013
ปรับปรุง 20/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 218082
Page Views 274279
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารทั่วไป
โรคไข้เลือดออก Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.44 MB 39
ใบงานรายวิชาสุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พ31101
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 813
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 493
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การช่วยฟื้นคืนชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 378
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สัมพันธ์ดี มีไมตรี เลี่ยงความขัดแย้ง Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 426
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สารเสพติดให้โทษ Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 1761
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ใส่ใจในความปลอดภัย Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 438
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สุขภาพชุมชน Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 561
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 1903
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สื่อโฆษณากับสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 1179
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิผู้บริโภค Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 2428
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พฤติกรรมทางเพศ Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 770
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนพัฒนาสุขภาพ.doc Word Document ขนาดไฟล์ 6.07 MB 1213
ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบอวัยวะของร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 7.96 MB 1572
สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 39.89 KB 1484
การวิจัย วัดผล และสถิติ โดย ดร.ปัญญา ศิริโชติ
Taxometric Analysis Course&Outline Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 56
Relationship : Parameter and Statistics / Dr.Panya Sirichote PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 456 KB 49
บทความวิจัย ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ และ ดร.ปัญญา ศิริโชติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.49 KB 50
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย โดย ดร.ปัญญา ศิริโชติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.27 KB 46
The Research Instruments Dr. Panya Sirichote PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 797 KB 47
ใบความรู้รายวิชาสุขศึกษา พ 30224
ข้อมูลประกอบการเรียนหน่วยที่ 2 วิธีการอ่านผลการตรวจเลือด Unkown Document ขนาดไฟล์ 27.67 KB 143
ข้อมูลประกอบการเรียนหน่วยที่ 2 การวางแผนดูแลสุขภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.82 KB 751
สุขภาพดีเริ่มที่ ลดหวาน มัน เค็ม (อ่านประกอบกับการทำอาหารเพื่อสุขภาพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 171
กินหวานแค่ไหนไม่ป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 752.36 KB 297
กินอย่างไรห่างไกลโรค Unkown Document ขนาดไฟล์ 35.6 KB 645
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับวัยรุ่น Unkown Document ขนาดไฟล์ 64.69 KB 611
คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา พ31101 สุขศึกษาระดับชั้น ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 454
สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเอง