มุมงานวิจัย
ดร.ปัญญา ศิริโชติ
มิ่งขวัญ ศิริโชติ บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของผู
อ.มิ่งขวัญ ศิริโชติ นักวิจัยร่วม : การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒ
รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดรการเขียนข้อเสนอโครงการวิทยานิพ
สจรส.ม.อ - แนวทางการวางและเขียนโครงร่างงานวิจัย/วิทยานิพนธ์อ
ศัพท์ตำแหน่งทางการศึกษาโดย ดร. จันทร์พา ทัดภูธร (อ.ต้อย)
รวมศัพท์วิชาการเป็น ภาษาอังกฤษโดย ดร.จันทร์พา ทัดภูธร ( อ.ต้
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/10/2013
ปรับปรุง 24/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 263060
Page Views 339251
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2560
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 15 มาตรฐาน (2554)
กรอบการประเมิน รอบ 4 ( สมศ.)
แบบติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าเป้าหมาย) 2559 PDF
แบบติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ค่าเป้าหมาย)2559 word
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 PDF
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 word
แบบประเมิน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา 4 มฐ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (2559)
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน (SAR)
คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครู
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพ ปี 2559 ( 4 มาตรฐาน )
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเอง